KORUYUCU EVLİLİK - Yasalar

-> Evlilik
-> Evlilikle kazanılan oturum hakkı
-> Yaşambirliği (Hayatarkadaşlığı)
-> Kağıt üzerinde evlilik (anlaşmalı evlilik)
-> Evlendirme dairesi (Nikah Memurluğu)
-> Nikahlı yaşambirliği
-> Ceza Hukuku (Ceza Yasası)

Evlilik
Anayasa hükümlerinin 6. Fıkrası, 1. Maddesine göre Evlilik ve Aile yasal düzenin özel koruması altındadır.

Evlilikle kazanılan oturum (İkamet) hakkı
Evlilik akti ile Alman vatandaşı olmayan eş, yabancılar yasasının 23. Paragrafı, 1 Nr. lı hükmüyle Federal Almanya’da oturum (İkamet) hakkına sahip olur. Bunun için Alman vatandaşlığına sahip olan eşin sürekli ikametinin Federal Almanya sınırları dahilinde olması gerekmektedir.

Nikahsız yaşambirliği (Hayatarkadaşlığı)
Yaşambirliği Yasasının 1. Maddesi, 1. Bendi ve 1. Aıkrasi itibariyle: Aynı cinsiyetten iki kişinin karşılıklı olarak yetkili makam huzurunda herhangi bir koşul veya zaman birimine bağlı olmaksızın, birlikte yaşam boyunca birbirlerine eşlik etmek istemelerini beyan etmeleri ile geçerlilik kazanır. Yaşambirliğinin kurulabilmesi için gerekli bir diğer koşul da eşlerin servet beyannamesinde bulunma zorunluluklarıdır (§ 6, 1. bendi). Alman ve Yabancı kökenli iki insanın yaşambirliği kurması ile yabancı kökenli eş Federal Almanya’da oturma (İkamet) hakkına sahip olur. Eğer sınırdışı etmek için herhangi geçerli bir neden yok ise yabancılar dairesi bu eşe oturum izni vermek zorundadır (§ 27a iVm ve § 23, madde 1 Yabancılar yasası).

Kağıt üzerinde (Anlaşmalı) evlilik
Avrupa Birliği Konseyi anlaşmalı (muvazaalı) evliliği şöyle tanımlamaktadır: “Avrupa Birliğine üye ülkelerin vatandaşlarının veya bu ülkelerde yasal ikamet hakkına sahip olan üçüncü Dünya ülkelerinin vatandaşlarının, sadece ve sadece üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının Avrupa ülkelerine gelebilmelerine ve burada yasal ikamet hakkı kazanmalarına yardım etmeyi amaçlayarak yaptıkları evlilikler.“

Evlendirme Dairesi (Nikah Memurluğu)
Eğer anlaşmalı bir evlilik (Medeni Kanun §1314, bend 2) sözkonusu ise, "yani eşler gerçekte birlikte yaşamayı amaçlamıyorlarsa", yasalar nikah memuruna bu nikahı kıymayı red etme yükümlülüğünü vermiştir eğer açık bir şekilde “göstermelik” bir evlen ne i se (Medeni Kanun § 1310).

Nikahlı yaşambirliği
Medeni Kanunun 1353. Aıkrası, 1. bendi nikahlı yaşambirliğini şöyle tanımlıyor: “Eşler karşılıklı olarak kurulan bu yaşambirliğine mükelleftirler ve birbirlerinin sorumluluklarını taşırlar.“ Günümüzde ise hali hazırda Hukukçular yaşambirliğinin ve bu birliğin idamesinin nasil yorumlanacağı konusunda tartışma içerisindeler. Tartışmanın ana konusunu ise eşlerin sürekli olarak birbirleri ile ne şekilde iletişimde bulundukları ve karşılıklı yaşamları içerisinde birbirlerine verdikleri önemin nasıl belirleneceği oluşturmaktadır. Her ikiside Alman vatandaşı olan çiftlerde birlikteliğin yürütülmesi için aynı evde yaşama zorunluluğu olmamasına rağmen, iki uluslu birliliklerde yabancılar dairesi çitlerin birlikte yaşamalarını aynı evi paylaşmalarını gerekli görüyor.

Ceza Hukuku (Ceza Yasası)
Anlaşmalı bir evlilik Yabancılar Yasasının 92. Aıkrası 2. bendi ve 2. Numarası gereğince (Gerçek olmayan bilgilendirmeyle oturum hakkının elde edilmesi veya halihazırda olmayan bir yaşambirliğini varmış gibi göstermek) üç yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılabilir. Bu durumdaki birçok davalarda genelde “sadece“ göçmenlerin ceza hukukunun 271. Aıkrası hükmüne dayanarak “Sahte döküman sunma“ veya ceza hukukunun 156. Paragrafı gereğiyle “Yalan beyanda bulunmak“ yada yabancılar yasasının 92. Paragrafı, 1. bendi, 7. Numarası gereğiyle “gerçek ve fam olmayan olguların beyanında bulunmak“ suçları ile yargılandıkları gözlemlenmiştir. Alman vatandaşı olan eş içinse bunların yanısıra “yasal olmayan ikamete yardım etmek“ suçu da gelebilir.

<- back